Klubbarnas årsstämmor

Under mars och april har våra klubbar sina årsstämmor.

Alla medlemmar som har betalat medlemsavgift för 2022 senast fyra (4) veckor före årsstämman har rösträtt på stämman. För Pularklubben gäller i stället för betald medlemsavgift att man skall ha varit med aktivt i arbetet på hus och båtar under 2021 och/eller 2022.

Om du vill lägga en motion (förslag) till årsstämman så måste du skriva till styrelsen så att den har förslaget senast tre (3) veckor före stämman. Skicka det i klubbens namn under adress c/o Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, Lundgatan 1, 416 61 Göteborg – eller lägg det i förslagslådan i klubblokalen. Det går också att skicka motionen via mail till klubbens ordförande.

Vid årsstämman väljs bland annat styrelse, alltså de som skall leda klubben det närmaste året. Är du själv intresserad av att vara med i styrelsen, eller om du har förslag på någon som du tycker skall vara med, så hör gärna av dig till klubbens valberedning. Det är personer som fått i uppdrag att komma med ett förslag till ny styrelse. Enklast gör du det genom vårt kontaktformulär eller med mail till klubbens ordförande. Kom bara ihåg att skriva vilken klubb det gäller så ser vi till att rätt valberedning får förslaget. Självklart kan du också lämna ditt förslag direkt på stämman, men sannolikheten för att det går igenom är nog större om du har valberedningen med dig.

Inför årsstämman kommer bland annat verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och valberedningens förslag att finnas tillgängliga för medlemmarna. Vill du se dem innan stämman så skicka ett mail till respektive klubbs ordförande.

Kolla under menyn Klubbar när din klubb har sin årsstämma.
Uppgift om tid och plats förs in där så fort det är bestämt.

Dagordning på årsstämman.

Årsstämmans dagordning är fastställd i klubbarnas stadgar.
För alla klubbar gäller följande dagordning:

1. Fastställande av röstlängd

2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman

3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som liksom ordförande ska justera protokollet

4. Fråga om årsstämma är utlyst enligt stadgarna

5. Fastställande av dagordning och procedurregler

6. Genomgång av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret

7. Revisorernas berättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

10. Fastställande av medlemsavgift eller alternativ till medlemsavgift för nästa verksamhetsår

11. Behandling av och beslut om propositioner

12. Behandling av och beslut om motioner

13. Bestämmande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

14. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter

15. Val av en eller två revisorer och en eller två revisorssuppleanter för en tid av ett år

16. Val av valberedning om minst två personer för en tid av ett år

17. Val av ombud till Västra Distriktets årsstämma

18. Övriga frågor

19. Avslutande av årsstämman

Beslut i ärende av principiell, strategisk eller större ekonomisk betydelse får endast fattas om de finns med i kallelsen.