Stadgar

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta bildades 1964, då under namnet Sveriges Flottas Ungdomsförbund. Stadgar antogs, och dessa omfattade både förbund, distrikt och klubbar. Under årens lopp har de ändrats för att anpassas till den aktuella verksamheten.

Hösten 2017 antog Ungdomsförbundet Sveriges Flotta nya stadgar. Dessa omfattar bara förbundet, och du kan hitta dem här.

Samtidigt beslutades om Normalstadgar för distrikt. Med utgångspunkt från dessa har nu Västra Distriktet av Ungdomsförbundet Sveriges Flotta beslutat om egna stadgar som gäller från och med våren 2018. De har justerats i samband med ordinarie årsstämma. Nu gällande stadgar för Västra Distriktet hittar du här.

Distriktet har också fått i uppdrag att fastställa Normalstadgar för sina klubbar. Också dessa är fastställa och justerade och de kan du se här. Under våren har alla klubbar inom Västra Distriktet fastställt sina egna stadgar vid sina ordinarie årsmöten.